Karnety, bilety

Bilety, karnety, akredytacje - regulamin

Regulamin nabywania karnetów i biletów na wydarzenia za pośrednictwem serwisu www.americanfilmfestival.pl

§ 1
Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.americanfilmfestival.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 2. Organizator - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Karnetu lub/i Biletu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Karnetu lub/i Biletu bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca;
 5. Wydarzenie - organizowany przez Organizatora festiwal filmowy, koncert lub inna impreza, w której można uczestniczyć w wyniku nabycia Karnetu lub/i Biletu;
 6. Karnety - wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu, przewidziane przez Organizatora dla danego Wydarzenia, tj. uprawniające do uczestnictwa w seansach na festiwalach filmowych lub/i sprzedawane podmiotom z branży mediów i filmowej (Akredytacje);
 7. Bilety - wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu, przewidziane przez Organizatora dla danego Wydarzenia, tj. uprawniające do uczestnictwa w wielu albo w pojedynczych seansach filmowych, pokazach specjalnych i koncertach;
 8. Dokumenty Zniżkowe - określone przez Organizatora dokumenty, których posiadanie przez Nabywcę, uprawnia go do skorzystania z ulgi w nabyciu Karnetu lub Biletu;
 9. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania Karnetów lub/i Biletów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Nabycie Karnetów lub/i Biletów za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.americanfilmfestival.pl.
 3. W przypadku zawierania umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie umowy wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3
Zasady nabywania Karnetów lub/i Biletów

 1. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Karnetów lub/i Biletów.
 2. Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:
  1. rodzajach oferowanych Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela,
  2. zasadach wystawiania Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika (dot. Karnetów),
  3. zasadach wykorzystywania Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując, czy Karnet lub/i Bilet samodzielnie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu, czy potrzebna jest dodatkowa rezerwacja na Wydarzenie lub jego określone części,
  4. cenach brutto Karnetów i Biletów oraz stosowanych przez Organizatora promocjach i honorowanych ulgach oraz wymaganych Dokumentach Zniżkowych lub konieczności spełnienia innych warunków uprawniających do ulgi,
  5. okresie sprzedaży Karnetów i Biletów ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać zamówienia na Karnety lub/i Bilety,
  6. dopuszczalnych sposobach płatności za Karnety lub/i Bilety,
  7. wymaganiach technicznych sprzętu, za pomocą którego Nabywca dokonuje nabywania Biletu lub/i Karnetu oraz rezerwacji Biletów,
  8. zasadach odbioru Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru), czy Organizator przewiduje możliwość przesłania Karnetów lub/i Biletów w postaci elektronicznej do wydrukowania przez Uczestnika,
  9. zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.
 3. Podanie informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Nabywcę.
 4. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Karnetu lub/i Biletu, ich ilości, sposobu płatności i sposobu odbioru - w zakresie w jakim Organizator dopuszcza możliwość wyboru. Organizator zastrzega, że możliwy jest zakup wyłącznie jednego Karnetu dla jednej osoby, przy czym możliwe jest zamówienie Karnetu przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej (Uczestnika).
 5. Zawarcie umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy.
 6. W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju Karnetów lub/i Biletów, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika (w tym: zdjęcia) Organizator podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Organizator może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 7. Sprzedaż Karnetów lub/i Biletów jest ograniczona liczbą dostępnych Karnetów lub/i Biletów. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży Karnetów i Biletów była aktualna. W razie złożenia przez Nabywcę zamówienia na Karnety lub/i Bilety aktualnie niedostępne, Organizator informuje o tym Nabywcę odmawiając przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji.
 8. O ile Organizator inaczej nie postanowi, duplikaty Karnetów i Biletów nie będą wydawane.


§ 4
Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Karnetach lub/i Biletach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabytymi Karnetami lub/i Biletami.
 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Karnety lub/i Bilety w terminie 24 godzin od momentu przyjęcia zamówienia przez Organizatora, chyba że Organizator w związku z konkretnym Wydarzeniem postanowi inaczej.
 3. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności:
  1. przelewem elektronicznym lub płatność kartą płatniczą,
  2. płatność przy odbiorze (wyłącznie jeżeli do czasu rozpoczęcia Wydarzenia pozostało mniej niż 24 godziny, z zastrzeżeniem iż przy zakupie Biletów na różne Wydarzenia liczy się data rozpoczęcia pierwszego Wydarzenia).
 4. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może anulować zamówienie Nabywcy, o czym Nabywca zostanie poinformowany. Jeżeli Nabywca zapłacił część ceny, Organizator zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 5. Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Organizatora. W razie niepodania tego numeru Organizator podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Nabywcą. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Organizator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 6. Momentem zapłaty ceny jest:
  1. w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,
  2. w przypadku płatności gotówką - moment dokonania wpłaty.

§ 5
Odbiór Karnetów i Biletów

 1. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, Karnety lub/i Bilety można odbierać wyłącznie osobiście w miejscu określonym przez Organizatora w opisie dotyczącym danego Wydarzenia, zamieszczonym w Serwisie. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, odbioru Karnetu lub/i Biletu może dokonać tylko Uczestnik.
 2. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, warunkiem osobistego odbioru Karnetu lub/i Biletów jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę albo - jeżeli Nabywca nabył Karnet lub/i Bilety dla Uczestnika - przez Uczestnika, na rzecz którego Nabywca dokonał zakupu.
 3. Jeżeli Organizator przewiduje możliwość wyboru spośród różnych sposobów dostarczenia Karnetów i Biletów, dostarczenie odbywa się w sposób określony przez Nabywcę.
 4. W przypadku nabycia Karnetu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru Karnetu do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania Karnetu, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Karnetu.
 5. W przypadku nabycia Biletu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest przy wchodzeniu do miejsca odbywania się Wydarzenia do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora może odmówić wpuszczenia Uczestnika na Wydarzenie lub zażądać dokonania przez Uczestnika dopłaty do pełnej ceny Biletu.

§ 6
Prawo odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu z Organizatorem - zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

§ 7
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail Nabywcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, Nabywca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@snh.org.pl
 2. Do umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 9 lutego 2016 r.

pozostańmy w kontakcie
przyjaciele festiwalu